Druhy rozvodů:

1) nesporný (smluvený) rozvod

Mezi základní předpoklady pro tento typ rozvodu patří následující podmínky: 

  • manželství trvalo aspoň 1 rok
  • manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijí
  • druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí (tzn. s rozvodem souhlasí)

 

Dále je třeba soudu doložit:

  • písemnou smlouvu upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu - tato smlouva musí splňovat veškeré formální i obsahové náležitosti, podpisy na ní musí být úředně ověřeny
  • máte-li společné nezletilé děti, je třeba soudu doložit rovněž pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu (blíže v sekci Nezletilé děti)

 

2) sporný rozvod

Není-li možný předchozí typ rozvodu (např. z důvodu nesplnění základních předpokladů či nedošlo-li k uzavření dohody o vypořádání společného jmění manželů), je nutné soudu prokázat, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že již nelze očekávat obnovení manželského soužití.

Soud při svém rozhodování bere v úvahu příčiny rozvratu (např. nevěra jednoho z manželů apod.).

 

3) tzv. ztížený rozvod

Pokud se jeden z manželů rozvodu brání a s rozvodem nesouhlasí, existuje zde možnost, aby soud manželství nerozvedl a vedl manžele k tomu, aby se manželství pokusili obnovit. Je tomu tak v případě, kdy by tomu z manželů, který s rozvodem nesouhlasí (a který rozvrat manželství převážně nezapříčinil), byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma a současně jsou zde takové mimořádné okolnosti, které svědčí ve prospěch zachování manželství (např. manželé se starají o postižené dítě, které potřebuje jejich péči apod.)

Soud však manželství rozvede i přes existenci těchto mimořádných okolností, pokud spolu manželé nežijí déle než 3 roky.

Také v tomto případě je nutné prokazovat přičiny rozvratu manželství.